معرفی

معرفی

بخش آناتومی
بخش آناتومی یکی از 4 بخش اصلی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  می باشد.این بخش تمامی تلاش خود را در زمینه ی آموزش دانشجویان دکترای حرفه ای و تخصصی، تحقیق در زمینه ساختارهای آناتومی طبیعی و ناهنجاری های دامهای بزرگ و کوچک و طیور و ارائه ی خدمات به بخش های دیگر دانشکده از جمله بخش کالبدگشایی و بخش جراحی دانشکده متمرکز نموده است. فعالیت های آموزشی شامل ارائه سرفصل های دروس دکترای حرفه ای و تخصصی و تعلیم و تربیت پایه ای دانشجویان برای ورود به بخش های بعدی می باشد. همچنین هدایت پایان نامه های دوره دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی،  اجرا و همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی میدانی و آزمایشگاهی از دیگر اهداف و برنامه های این گروه است.
در این بخش، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در جهت ایجاد انگیزه و فراهم سازی بستری مناسب به منظور بروز استعدادهای دانشجویان به واسطه برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و همچنین ارائه خدماتی از جمله تدارک و ساخت مولاژهای آموزشی، اسکلت انواع جانوران و تهیه انواع مقاطع آناتومی از ساختارهای مختلف بدن حیوانات صورت می پذیرد.

بخش بافت شناسی
بخش بافت شناسی یکی از 4 بخش اصلی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  می باشد.این بخش تمامی تلاش خود را در زمینه ی آموزش دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد بافت شناسی، تحقیق در زمینه ساختارهای میکروسکوپی طبیعی دامهای بزرگ و کوچک و طیور و ارائه ی خدمات به بخش های دیگر دانشکده از جمله بخش پاتولوژی دانشکده متمرکز نموده است. فعالیت های آموزشی شامل ارائه سرفصل های دروس دکترای حرفه ای و تخصصی و تعلیم و تربیت پایه ای دانشجویان برای ورود به بخش های بعدی می باشد. همچنین هدایت پایان نامه های دوره دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد  اجرا و همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی از دیگر برنامه های این بخش است..
هدف اساسی از این دوره، تربیت نیروی انسانی متخصص، خلاق و صاحبنظری است که دانش و تجربیات لازم در انجام پژوهش و آموزش در زمینه های مختلف بافت شناسی را داشته و قادر به تولید دانش فنی کاربرد آن در جنبه های مختلف به ویژه دامپزشکی، پزشکی، زیست شناسی وعلوم دامی باشد. 
بخش بیوشیمی
بخش بیوشیمی یکی از 4 بخش اصلی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  می باشد. هدف این بخش ارائه و آموزش دروس نظری و عملی بیوشیمی به دانشجویان دانشکده دامپزشکی و ایجاد علاقه و انگیزه در دانشجویان جدیدالورود می باشد. تدریس بیوشیمی توسط این بخش به عنوان پیش نیاز دروس تخصصی دیگر مانند فیزیولوژی، فارماکولوژی، ایمونولوژی و ... موجب آمادگی دانشجویان برای فهم بهتر دروس یاد شده می شود.

بخش فیزیولوژی-فارماکولوژی
بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی گروه علوم پایه مسئولیت تدریس دروس فیزیولوژی و فارماکولوژی را برای دانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی و دروس تخصصی فیزیولوژی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی به عهده دارد. این بخش همچنین در زمینه پژوهش های فیزیولوژی دامپزشکی با تمرکز بر پرندگان و حیوانات آزمایشگاهی فعال است.
عمده فعالیت های پژوهشی این بخش در زمینه تنظیم مرکزی مصرف غذا در پرندگان بویژه مرغان گوشتی، تنظیم اسپرماتوژنر درحیوانات آزمایشگاهی، رفتارهای حرکتی واضطراب است که درقالب پایان نامه های دانشجویی و یا طرح های پژوهشی انجام می گیرد.