غرفه برتر در جشنواره حرکت

غرفه انجمن علمی دانشجویان دانشکده دامپزشکی در جشنواره حرکت دانشگاه به عنوان غرفه برتر معرفی گردید.
غرفه انجمن علمی دانشجویان دانشکده دامپزشکی، که با همت و پشتکار اعضاء این انجمن تشکیل شده بود موفق شد در جشنواره حرکت دانشگاه به عنوان غرفه برتر معرفی گردد.
loh tagdir harekat.PDF