کارمندان بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
محمد حسن زاده کارشناس سالن تشریح-بخش آناتومی
مرتضی مذهب جعفری کارشناس پژوهشی-بخش بافت شناسی
مهشید وکیلی کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی