محل درج عکس 

   نام و نام خانوادگی: لادن عمادی

  رتبه علمی: دانشیار

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

  مدت تصدی: از سال تا سال

  پست الکترونیکی: emadil@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی