دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 95 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با حرفه دامپزشکی 2912085 1 کارشناسی گروه علوم پایه 01 محمد ناصر ناظم هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آشنایی با حرفه دامپزشکی 2912085 1 کارشناسی گروه علوم پایه 02 محمد ناصر ناظم هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
بافت شناسی 1 2912077 3 کارشناسی گروه علوم پایه 04 شادی هاشم نیا | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 17:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30)
بافت شناسی 1 2912077 3 کارشناسی گروه علوم پایه 02 شادی هاشم نیا | هرهفته شنبه (10:30 - 14:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30)
بافت شناسی 1 2912077 3 کارشناسی گروه علوم پایه 01 شادی هاشم نیا هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30)
بافت شناسی 1 2912077 3 کارشناسی گروه علوم پایه 03 شادی هاشم نیا | هرهفته شنبه (14:30 - 18:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30)
بافت شناسی 2 2912080 3 کارشناسی گروه علوم پایه 02 شادی هاشم نیا | هرهفته دو شنبه (10:30 - 14:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30)
بافت شناسی 2 2912080 3 کارشناسی گروه علوم پایه 03 شادی هاشم نیا | هرهفته دو شنبه (14:30 - 18:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30)
بافت شناسی 2 2912080 3 کارشناسی گروه علوم پایه 01 شادی هاشم نیا هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30)
بیوشیمی عملی 2912013 1 کارشناسی گروه علوم پایه 01 ندا اسکندر زاده هارمی هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
بیوشیمی عملی 2912013 1 کارشناسی گروه علوم پایه 03 ندا اسکندر زاده هارمی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
بیوشیمی عملی 2912013 1 کارشناسی گروه علوم پایه 02 ندا اسکندر زاده هارمی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
جنین شناسی مقایسه ای 2912014 1 کارشناسی گروه علوم پایه 01 بهادر شجاعی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30)
فیزیولوژی عملی 2912076 1 کارشناسی گروه علوم پایه 03 ساحل متقی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
فیزیولوژی عملی 2912076 1 کارشناسی گروه علوم پایه 01 ساحل متقی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
کالبد شناسی دستگاهی 1 2912083 2 کارشناسی گروه علوم پایه 03 سیدمحسن سجادیان هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/26 (07:30 - 09:30)
کالبد شناسی دستگاهی 1 2912083 2 کارشناسی گروه علوم پایه 01 سیدمحسن سجادیان | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (07:30 - 09:30)
کالبد شناسی دستگاهی 1 2912083 2 کارشناسی گروه علوم پایه 02 سیدمحسن سجادیان | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/26 (07:30 - 09:30)
کالبد شناسی دستگاهی 2 2912086 2 کارشناسی گروه علوم پایه 01 سیدمحسن سجادیان هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30)
کالبد شناسی دستگاهی 2 2912086 2 کارشناسی گروه علوم پایه 02 سیدمحسن سجادیان | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30)
نمایش 1 - 20 از 95 نتیجه
از 5