نام ونام خانوادگی   سال ورودی   رشته تحصیلی / گرایش   زمینه فعالیت   استاد راهنما 
 بهناز اسدی  رزیدنت سال دوم  بخش آناتومی و جنینی شناسی    
 امید زهتاب ور  رزیدنت سال دوم  بخش آناتومی و جنینی شناسی    
 الهه دهقانی  رزیدنت سال اول  بخش آناتومی و جنینی شناسی    
 ریحانه هوشمند  رزیدنت سال اول  بخش آناتومی و جنینی شناسی