تماس با بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش/واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 گروه علوم پایه 33222047 32220473