تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی (فایل WORD)
آزمایشگاه تحقیقاتی طیور (فایل WORD)
آزمایشگاه بیوشیمی (فایل WORD)
آزمایشگاه بافت شناسی و هیستوتکنیک مربوطه (فایل WORD)
کارگاه آناتومی (فایل WORD)